451 stopni Fahrenheita

Sku­ra powra­ca na łamy Kon­glo­me­ra­tu, aby opo­wie­dzieć o powie­ści, do lek­tu­ry któ­rej zabie­rał się od daw­na – 451 stop­ni Fah­ren­he­ita. Jak kla­syk Brad­bu­ry­’e­go wypa­da w zesta­wie­niu z inny­mi książ­ka­mi tego auto­ra? Czy świat wykre­owa­ny na kar­tach powie­ści kupił Żar­ło­ka? Jak spodo­ba­ła mu się pierw­sza ekra­ni­za­cja i czy pla­nu­je on zmie­rzyć się z wer­sją zre­ali­zo­wa­ną przez HBO? O tym wszyst­kim i o paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.