Droga do Avengers Endgame: Avengers Wojna bez granic

W kinach moż­na już obej­rzeć „Aven­gers Koniec gry” – zwień­cze­nie jede­na­stu lat uni­wer­sum two­rzo­ne­go na dotąd nie­spo­ty­ka­ną ska­lę. Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Rafał „Sick” Siciń­ski posta­no­wi­li odpo­wied­nio przy­go­to­wać słu­cha­czy Kon­glo­me­ra­tu na to wyda­rze­nie i ruszy­li w dro­gę ku „End­ga­me”, oma­wia­jąc 21 fil­mów spod szyl­du Marve­la. Tuż przed fini­szem przy­glą­da­my się fanow­skim okiem sta­no­wią­ce­mu pre­lu­dium do „Koń­ca gry” fil­mo­wi „Aven­gers: Woj­na bez gra­nic”. Wspo­mi­na­my nasze pierw­sze i kolej­ne wra­że­nia z sean­su. Oce­nia­my głów­ne­go anta­go­ni­stę – Tha­no­sa. Przy­glą­da­my się bli­żej kon­struk­cji fil­mu, kre­acjom posta­ci oraz temu, jak twór­com uda­ło się zebrać tylu pierw­szo­pla­no­wych boha­te­rów w jed­nej histo­rii. I wresz­cie powra­ca­my do emo­cji, jakie tar­ga­ły nami pod­czas wiel­kie­go finału.


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.