Pyrkon 2019: Fakty i mity, czyli ile prawdy znajdziecie w horrorach opartych na kanwie prawdziwych wydarzeń. Wersja 2.0

Hor­ror od zawsze kusił widzów hasła­mi o „inspi­ra­cji praw­dzi­wy­mi wyda­rze­nia­mi”. Ale czy plan­sza z napi­sem „opar­te na fak­tach” ozna­cza, że zda­rze­nia, któ­re przyj­dzie nam śle­dzić na ekra­nie, napraw­dę mia­ły miej­sce? Czy za ścia­na­mi domu Sne­de­ke­rów rze­czy­wi­ście spo­czy­wa­ły dzie­siąt­ki zwłok? Czy sier­żant Ralph Sar­chie napraw­dę uczest­ni­czył w egzor­cy­zmie? Czy w austra­lij­skim buszu polo­wał na tury­stów Mick Tay­lor, a w Tek­sa­sie sta­ła cha­ta, w któ­rej meble zosta­ły zro­bio­ne z ludz­kich kości? Czy War­re­no­wie rze­czy­wi­ście byli tak efek­tyw­ny­mi pogrom­ca­mi demo­nów? Czy boha­te­ro­wie „Bla­ir Witch Pro­ject” zgi­nę­li w lesie Black Hills? Posłuchajcie!

Dzi­siej­sze nagra­nie jest zapi­sem naszej pre­lek­cji wygło­szo­nej na Pyr­ko­nie 2019. Wer­sja fil­mo­wa zawie­ra pre­zen­ta­cję slaj­dów, któ­rą wyświe­tla­li­śmy pod­czas prelekcji.

Pole­ca­my rów­nież pierw­sza odsło­nę Fak­tów i mitów, któ­ra poza drob­ny­mi ele­men­ta­mi sta­no­wi zupeł­nie odręb­na całość!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.