Droga do Avengers Endgame: Faza trzecia

Już za kil­ka godzin będzie moż­na obej­rzeć w kinach „Aven­gers Koniec gry” – zwień­cze­nie jede­na­stu lat uni­wer­sum two­rzo­ne­go na dotąd nie­spo­ty­ka­ną ska­lę. Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Rafał „Sick” Siciń­ski posta­no­wi­li odpo­wied­nio przy­go­to­wać słu­cha­czy Kon­glo­me­ra­tu na to wyda­rze­nie i ruszy­li w dro­gę ku „End­ga­me”, oma­wia­jąc 21 fil­mów spod szyl­du Marve­la. Dziś przy­glą­da­my się fanow­skim okiem trze­ciej fazie tego feno­me­nu, wspo­mi­na­my nasze pierw­sze spo­tka­nia z Docto­rem Stran­gem, Czar­ną Pan­te­rą czy Cap­ta­in Marvel oraz – uni­ka­jąc for­mu­ły typo­wej recen­zji – pró­bu­je­my nakre­ślić obraz naszych wspo­mnień, emo­cji i oczekiwań.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.