Sklepik z pytaniami cz. 04

Nie­re­gu­lar­na seria pod­ca­stów, w któ­rych odpo­wia­dam na pyta­nia słu­cha­czy. W czwar­tym odcin­ku jest ze mną Szy­mas z Nawie­dzo­ne­go pod­ca­stu i wspól­nie odpo­wia­da­my na jed­no pyta­nie doty­czą­ce rela­cji pra­ca-hob­by. Jak postrze­ga­ne jest zain­te­re­so­wa­nie popkul­tu­rą w szko­le i na uczel­ni? Jak reagu­ją na to inni pra­cow­ni­cy? Co na to nasi ucznio­wie? Odpo­wie­dzi na te zagad­ki znaj­dzie­cie w nowym odcin­ku Skle­pi­ku z pytaniami.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.