Diablo. Wyścig o wszystko

Pod­ca­sto­wa For­mu­ła 1 i – nomen omen – nowa for­mu­ła pro­gra­mu wjeż­dża­ją do Kon­glo! Pro­wa­dzą­cy Mati­za Sku­ra nie oglą­dał pol­skie­go fil­mu „Dia­blo. Wyścig o wszyst­ko”, więc prze­py­tu­je swo­je­go pasa­że­ra – kino­we­go-kaska­de­ra – Dawi­da, czy oglą­da­jąc ten pol­ski odpo­wied­nik „Szyb­kich i wście­kłych” w kinie, moż­na poczuć się jak na wyści­gu. Kie­row­ca audy­cji pró­bu­je rów­nież odkryć tajem­ni­cę swo­je­go gościa i jego kaska­der­skich wypa­dów do sali kino­wej na naj­gor­sze pol­skie pro­duk­cje! Czy mu się uda­ło? Posłuchajcie.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.