Baśniowa opowieść

Rok 2022 zbli­ża się powo­li ku koń­co­wi. I choć przed nami jesz­cze kil­ka cie­ka­wych kin­go­wych punk­tów pro­gra­mu to jeśli cho­dzi o naj­waż­niej­szy temat – książ­ki – dzi­siaj zamy­ka­my ten rok. „Baśnio­wa opo­wieść” to dru­ga książ­ko­wa pre­mie­ra w 2022, ale pierw­sza samo­dziel­nie napi­sa­na książ­ka. Dla nas to duże świę­to więc wstrzy­my­wa­li­śmy się tro­chę z tą recen­zją by zebrać w stu­diu więk­szą eki­pę. W 521. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, przed mikro­fo­na­mi zasie­dli Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski i Seba­stian „Burial” Kubań­czyk. Zapra­sza­my na naszą (raczej pozba­wio­ną więk­szych spo­ile­rów) dys­ku­sję na temat książ­ki, w któ­rej King powra­ca do tema­ty­ki i gatun­ku, po któ­rych nie­zwy­kle rzad­ko do tej pory się poszuszał.

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.