Wiadomości z Martwej Strefy – 031 – 11. 2013

W sto trzy­dzie­stym pią­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z listo­pa­da 2013 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


00:00 – 01:44 – Wstęp


01:45 – 06:38 – Blok książkowy

Euro­pej­ska tra­sa pro­mo­cyj­na „Dok­to­ra Sen”: Paryż (kon­fe­ren­cja pra­so­wa, pod­pi­sy­wa­nie ksią­żek,ofi­cjal­ny zapis spo­tka­nia w Le Grand Rex, nasza foto­re­la­cja wraz z fil­ma­mi), Ham­burg (fanow­skie nagra­nie spo­tka­nia w CCH: 01 | 02 | 03 | 04, nasza foto­re­la­cja), Turn Down The Lights


06:39 – 13:23 Blok filmowy


13:24 – 15:08 – Ciekawostki

Pra­ce Vin­cen­ta Chon­ga, Nowy wzór w skle­pie StephenKing.com


15:09 – 18:25 – Zakończenie


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.