Podpalaczka

Kin­go­we pre­mie­ry w kinie to zawsze małe świę­to, zatem Radio SK posta­no­wi­ło się odpo­wied­nio przy­go­to­wać do nad­cho­dzą­cej wiel­ki­mi kro­ka­mi, naj­now­szej ekra­ni­za­cji „Pod­pa­lacz­ki”. Już dziś zapra­sza­my Was na pierw­szy odci­nek w ramach cyklu Dro­ga do…, w któ­rym omó­wio­ne zosta­ną wcze­śniej­sze adap­ta­cje oraz powie­ścio­wy pier­wo­wzór. I wła­śnie od książ­ki zaczy­na­my. W wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się Man­do, dla któ­re­go był to powrót do tego tytu­łu po latach, oraz Jer­ry, któ­ry po powieść tę się­gnął po raz pierw­szy. Czy King miał pomysł na cie­ka­wą opo­wieść o – kolej­nym w jego karie­rze – dziec­ku obda­rzo­nym nad­na­tu­ral­ny­mi moca­mi? Jak oce­nia­my kon­struk­cję powie­ści i jak wpły­wa ona na odbiór cało­ści? I w koń­cu, czy „Pod­pa­lacz­ka” po ponad czter­dzie­stu latach od pre­mie­ry może jesz­cze na czy­tel­ni­kach robić wra­że­nie? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.