Avengers. Era Khonshu. Tom 7

Misty oraz Jer­ry się­ga­jąc po siód­mą już odsło­nę „Aven­gers” Jaso­na Aaro­na nie wie­dzie­li cze­go się spo­dzie­wać. Tytuł suge­ro­wał bowiem star­cie z Moon Kni­gh­tem, któ­ry… jest prze­cież posta­cią dzia­ła­ją­cą raczej po stro­nie dobra, a poprzed­ni tom zosta­wił naj­po­tęż­niej­szych ziem­skich boha­te­rów w roz­syp­ce pomię­dzy pre­hi­sto­rią, a dale­kim kosmo­sem. A co osta­tecz­nie dosta­li­śmy? Jak Aaron zaczy­na łączyć wąt­ki budo­wa­ne przez wszyst­kie wcze­śniej­sze tomy tej histo­rii i czy pewien prze­łom, któ­ry widzi­my w tym tomie zapo­wia­da cie­ka­wą opo­wieść w przy­szło­ści? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.