Bohater

Czło­wiek nie sta­je się boha­te­rem. Czło­wiek nim po pro­stu jest. W każ­dej prze­klę­tej sekun­dzie swo­je­go życia.
„Boha­ter” opo­wia­da histo­rię życia Feli­xa, dziec­ka póź­nych lat 70. Jed­nak boha­ter nie opo­wia­da tyl­ko o życiu Feli­xa aż do dnia dzi­siej­sze­go, ale histo­rię całe­go jego życia. Od naro­dzin aż do śmier­ci. całe 88 lat, prze­szłość, teraź­niej­szość i przy­szłość. I tak widzi­my, jak Felix za dnia zma­ga się z kole­ga­mi z kla­sy, a noca­mi z potwo­ra­mi spod łóż­ka. jak hodu­je sło­nacz­ki i ner­wi­ce, jak prze­ży­wa kolo­nie i okres doj­rze­wa­nia, jak spo­ty­ka pierw­szą wiel­ką miłość i jesz­cze więk­sze potwo­ry, wypro­wa­dza się z domu, idzie na stu­dia i two­rzy komiks „Boha­ter”. Mówią­cy o tym, jak póź­niej zakła­da rodzi­nę, pra­cu­je, doświad­cza przy­kro­ści, odno­si zwy­cię­stwa i wciąż do cze­goś dąży…
W 2004 roku „Boha­ter” został uho­no­ro­wa­ny m.in. nagro­dą Max&Moritz za naj­lep­szy komiks niemieckojęzyczny.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.