Suicide Squad

DC ura­czy­ło nas w tym roku kolej­nym, po „Bat­man vs Super­man”, fil­mem ze swo­je­go uni­wer­sum. „Suici­de Squ­ad”, czy jak posta­no­wił skrzy­wić tytuł pol­ski dys­try­bu­tor „Legion Samo­bój­ców”, miał być pew­nym powie­wem świe­żo­ści pośród komik­so­wych ekra­ni­za­cji. W koń­cu nie zda­rzy­ło się jesz­cze, aby to nomi­nal­ni „źli” wystę­po­wa­li w rolach głów­nych. Po znisz­cze­niu przez widzów i kry­ty­ków wcze­śniej­sze­go fil­mu, miał to też być dowód na to, że DC potra­fi zaser­wo­wać dobry film.

Co z tego wyszło? Czy jest tak źle jak chcą nie­któ­rzy? Czy pro­du­cen­ci znisz­czy­li film? Czy kolej­ne wcie­le­nie Joke­ra dorów­nu­je swo­im wiel­kim poprzed­ni­kom? Czy Har­ley Quinn napraw­dę ukra­dła cały film? I kim jest Aman­da Wal­ler? O tym i wie­lu innych kwe­stiach dowie­cie się z dzi­siej­sze­go odcin­ka, w któ­rym Jer­ry opo­wie tak­że o swo­im podej­ściu do komik­so­wych ekra­ni­za­cji, dub­bin­gu w fil­mach komik­so­wych i Davi­dzie Ayerze.

Sek­cja spoj­le­ro­wa zosta­ła wydzie­lo­na i roz­po­czy­na się w 34:00 minu­cie nagrania.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.