Octopus Film Festival x8 Online

Tro­chę z zasko­cze­nia, twór­cy Octo­pus Film Festi­val zapro­po­no­wa­li nam na począt­ku kwiet­nia pierw­szą edy­cję tej impre­zy w wer­sji on-line. Bogu­sia i Jer­ry posta­no­wi­li spraw­dzić to wyda­rze­nie i o nim co nie­co poroz­ma­wiać. Jak oce­nia­my sam pomysł? Czy podo­bał nam się dobór reper­tu­aru? Któ­ry film naj­bar­dziej przy­padł nam do gustu? O tym i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym pod­ca­ście. Szcze­gó­ło­wą roz­pi­skę znaj­dzie­cie zaś poniżej:

  • 00:00:22 – Octo­pus Film Festi­val x8 Online
  • 00:07:36 – „Pako – maszy­na śmierci”
  • 00:16:32 – „Ogień w cza­sach chłodu”
  • 00:31:30 – „Ostat­nie lato”
  • 00:38:56 – „Cza­row­ni­ca miłości”
  • 01:13:06 – Podsumowanie

Wspo­mnia­na pre­lek­cja Mar­ty i Łuka­sza o wło­skich klo­nach hitów ery VHS jest do obej­rze­nia tutaj.

Wspo­mnia­ny arty­kuł Karo­li­ny o kinie Anny Bil­ler jest do prze­czy­ta­nia tutaj.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.