Nawiedzone Q and A

W sto dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Nawie­dzo­nego Pod­ca­stu słu­cha­cze pytają, Szy­mas zaś odpo­wiada. Tak, po ponad dwóch latach naszej dzia­łal­no­ści przy­szedł czas na pierw­sze Nawie­dzone Q&A!

Pyta­nia:
Bogu­sia Szew­czyk: Szy­mas per­fek­cjo­ni­sta bar­dzo dużo od sie­bie wymaga. A czy jest coś z czego jesteś szcze­gól­nie dumny? Gdyby ktoś zapy­tał Cię o Twoje naj­więk­sze życiowe osią­gnię­cie – co by to było?

Piotr Gie­drys: Jak to moż­liwe, że hor­ror Ci się jesz­cze nie znu­dził? Czy można uza­leż­nić się od emo­cji dostar­cza­nych przez „grozę”? I oczy­wi­ście: ulu­biony film, książka i komiks grozy?

Krzysz­tof Płotka: Mando z przy­ja­cie­lem wła­śnie udo­stęp­nili pod­cast omó­wie­nie powie­ści Jacka Ket­chuma-kiedy można spo­dzie­wać się na Nekro­po­li­ta­nie omó­wie­nia cze­goś z hor­ror extreme; czy myśla­łeś o tym? Oczy­wi­ście mam na myśli lite­ra­turę.

Adrian Burz: Widzę książki i pie­nią­dze na zdję­ciu więc pyta­nie mi się nasu­nęło samo: mie­wasz wyrzuty sumie­nia gdy prze­sa­dzisz z książ­ko­wymi zaku­pami? Czy wręcz prze­ciw­nie, każ­dego mie­siąca żału­jesz że mogłeś kupić wię­cej?

Mar­cin Kozicki:
1. Czy wyobra­żasz sobie kino i lite­ra­turę bez grozy i hor­roru? Jak wyglą­dałby taki świat?
2. Czy jest jesz­cze miej­sce w hor­ro­rze na inno­wa­cje i coś ory­gi­nal­nego? Co nowego zasko­czyło Cię w ostat­nich latach w kinie i lite­ra­tu­rze hor­roru?
3. Od czego zaczęła się Twoja fascy­na­cja grozą i hor­ro­rem?
4. Gdyby nie było hor­roru to czym byś się zaj­mo­wał?
5. Gdy­byś miał zostać zabity z rąk któ­re­goś z boha­te­rów ksią­żek /filmów grozy to kto by to był i dla­czego?
6. Czego naj­bar­dziej boi się Szy­mas?
7. Naj­strasz­niej­sza (w pozy­tyw­nym sen­sie) film i książka wg. Szy­masa?
8. Mam dzieci, w jakim wieku mogę im pod­su­nąć grozę pod oczy? I jakie książki filmy mogę im poka­zać?
9. Wyobraźmy sobie sytu­ację, że Szy­masa pory­wają kosmici, bo dowie­dzieli się (jak?), że ten Zie­mia­nin zaj­muje się nało­gowo grozą i hor­ro­rem. Pra­gną żeby Szy­mas nauczył ich czym jest ziem­ski hor­ror i jak robić dobry hor­ror. Wtedy Szy­mas pusz­cza im filmy. Nie­stety wziął ze sobą tylko 5 fil­mów. Jakie?
10. Jak mogłyby wyglą­dać hor­rory pisane/kręcone na innych pla­ne­tach, przez inne cywi­li­za­cje?
Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.