Kapitularz 2017

W sto pięć­dzie­sią­tym odcinku Nawie­dzo­nego Pod­ca­stu Klau­dia, Maciek, Michał, Mar­cin i Szy­mon opo­wie­dzą Wam o tego­rocz­nej edy­cji Łódz­kiego Festi­walu Fan­ta­styki Kapi­tu­larz.

Czy orga­ni­za­to­rzy podo­łali? Czy uczest­nicy dopi­sali? Dla­czego Szy­mas musiał jechać na kon­went tak­sówką? Jak bar­dzo desz­czowa pogoda dała mu się we znaki? Czym jest Han­ni­bal Colo­caust? O co cho­dzi z zabawą z pyto­nami? Jak kon­went oce­nia jeden z jego igo­rów? O czym opo­wiada naj­now­sza książka Maćka Parow­skiego? Czy Wydział Filo­lo­giczny to dobre miej­sce na kon­went? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia już dziś… tylko w Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście!

O poprzed­nich edy­cjach Kapi­tu­la­rza możesz posłu­chać tutaj.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.