Radio SK w radiu

W naj­now­szej audy­cji zapra­szam Was na podróż w prze­szłość. Do cza­sów, w któ­rych mniej lub bar­dziej regu­lar­nie opo­wia­da­łem o Ste­phe­nie Kin­gu w radiu. Takim nor­mal­nym, sta­cjo­nar­nym. Otrzy­ma­cie dziś ogrom­ną daw­kę pod­ca­sto­wej mety na temat moich pry­wat­nych doświad­czeń, same­go nagry­wa­nia oraz tego, jak w Pol­sce infor­mo­wa­no o kolej­nych pre­mie­rach ksią­żek Ste­phe­na. Czy Man­do to uro­dzo­ny mów­ca? Czy zawsze miał tak deli­kat­ny głos, jak teraz? W jakich oko­licz­no­ściach po raz pierw­szy tra­fił do radia? Czy dłu­ga podróż się opła­ci­ła? Kto wcią­gał go w kolej­ne audy­cje? Jak bli­skie rela­cje łączy­ły go swe­go cza­su z noc­nym? Jak brzmi hymn pol­skich fanów Kin­ga? Któ­re kwe­stie naj­bar­dziej inte­re­so­wa­ły dzien­ni­ka­rzy? To wszyst­ko i wie­le wię­cej znaj­dzie­cie w naj­now­szym odcin­ku Radia Ste­phen King.

W audy­cji znaj­dzie­cie nastę­pu­ją­ce wystę­py radiowe:

 • 0:12:28 – 0:20:25 – Radio Bis, pro­mo­cja książ­ki „Mia­stecz­ko Salem. Wyda­nie ilu­stro­wa­ne” – Man­do (02.11.2005)
 • 0:22:48 – 0:20:25 – Radio Wawa, pro­mo­cja książ­ki „Sztorm stu­le­cia” – Man­do (11 i 14.04.2006)
 • 0:27:42 – 0:29:15 – Radio Gra – Man­do (21.04.2006)
 • 0:33:33 – 0:39:10 – Radio dla cie­bie, pro­mo­cja książ­ki „Histo­ria Lisey” – Rena­ta, noc­ny, Man­do (24.10.2006)
 • 0:40:31 – 0:45:04 – Radio Bis, pro­mo­cja książ­ki „Histo­ria Lisey” – Rena­ta, noc­ny, Man­do (24.10.2006)
 • 0:46:41 – 0:50:25 – Tele­wi­zja Zig Zap, pro­mo­cja książ­ki „Histo­ria Lisey” – noc­ny, Man­do (24.10.2006)
 • 0:51:16 – 0:53:33 – Radio Wawa, pro­mo­cja książ­ki „Histo­ria Lisey” – Man­do (31.10. i 02.11.2006)
 • 0:58:21 – 1:13:28 – Radio Bis, pro­mo­cja książ­ki „Bla­ze” – Man­do (06.11.2007)
 • 1:14:27 – 1:15:16 – Radio Gra – Man­do (??.01.2008)
 • 1:15:53 – 1:17:53 – Radio Gra, pro­mo­cja fil­mu „Mgła” – Man­do (07.03.2008)
 • 1:21:34 – 1:24:07 – Radio Gra – Man­do (31.12.2009)
 • 1:28:39 – 1:33:17 – Czwór­ka, pro­mo­cja książ­ki „Dok­tor Sen” – Man­do (08.10.2012)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.