Horror Factory cz. 01: Pakt mit dem Tod

W dzie­więć­dzie­sią­tym ósmym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas opo­wiada swoim słu­cha­czom o współ­cze­snym nie­miec­kim hor­ro­rze lite­rac­kim. W pierw­szej czę­ści pod­ca­stu wyja­śnia, jakiego typu publi­ka­cje zwią­zane z grozą uka­zują się u naszych zachod­nich sąsia­dów, w dru­giej zaś oma­wia mikro­po­wieść Pakt mit dem Tod (Pakt ze śmier­cią) Wol­fganga Hohl­be­ina, czyli pierw­szy tom wie­lo­to­mo­wej i wie­lo­au­tor­skiej serii wydaw­ni­czej Hor­ror Fac­tory.

UWAGA! Strefa spo­ile­rowa: 30:58 – 51:36
Phan­ta­sti­sche Biblio­thek Wetzlar
Bastei Lübbe
Bastei Enter­ta­in­ment
Hor­ror Fac­tory na stro­nie wydawcy

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.