American Mary

W naj­now­szym Kom­bi­na­cie opo­wia­dam o Mary­si, mody­fi­ka­cjach cia­ła, pro­ble­mach stu­den­tów, Jaco­bie z „Hote­lu śmier­ci”, zgo­nie zna­nym z pro­duk­cji „Fred­dy vs Jason” i pseu­do­le­ka­rzach w sze­re­gach SS. Zapra­szam do wysłu­cha­nia peł­nej dygre­sji recen­zji „Ame­ri­can Mary” – inte­re­su­ją­cej mie­szan­ki thril­le­ra medycz­ne­go i explo­ita­tion movie stwo­rzo­nej przez Twi­sted Twins.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

  • Szy­mas

    BOOOOOOOOOOOOOOOOŻEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 😀

    To pod­cast z cza­sów, kie­dy to sztucz­nie wyrów­ny­wa­łem wszyst­kie pauzy 😀
    To było złe. Bar­dzo złeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! 😀

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608687 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996