Dolina umarłych

Coś prze­ra­ża­ją­cego wyda­rzyło się w opusz­czo­nej przez ludzi wio­sce Kró­le­stwo Boże, ukry­tej w przy­sy­pa­nej śnie­giem doli­nie w sta­nie Wyoming. Jej miesz­kańcy dosłow­nie roz­pły­nęli się w powie­trzu, porzu­ca­jąc domy i samo­chody – dwa­na­ście iden­tycz­nych domostw i nie­tknięte posiłki na sto­łach.

Dok­tor Maura Isles, jadąca ze zna­jo­mymi na kon­fe­ren­cję pato­lo­gów w Wyoming, tra­fia tam przy­pad­kiem, kiedy jej auto wypada z trasy pod­czas śnie­życy. I znika bez śladu. Kilka dni póź­niej odna­le­ziony zostaje samo­chód ze spa­lo­nymi cia­łami. Poli­cja uważa, że są wśród nich szczątki Maury Isles. Ale detek­tyw Jane Riz­zoli nie wie­rzy w śmierć przy­ja­ciółki i roz­po­czyna wła­sne śledz­two. Czy znik­nię­cie Maury ma zwią­zek z serią zbrodni popeł­nio­nych wcze­śniej w tej samej oko­licy?

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na CarpeNoctem.pl. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.