Doctor Strange według Jasona Aarona

Są takie pod­ca­sty, któ­re nie chcą zostać nagra­ne. Do omó­wie­nia runu „Docto­ra Stran­ge­’a” autor­stwa Aaro­na i Bacha­lo zbie­ra­li­śmy się od wie­ków, a kie­dy do nagra­nia doszło to warun­ki oka­za­ły się eks­tre­mal­ne. Ale uda­ło się. Misia­el i Jer­ry zapra­sza­ją Was tym samym na dys­ku­sję o jed­nym z naj­bar­dziej zwa­rio­wa­nych main­stre­amo­wych komik­sów ostat­nich lat. Body hor­ror, przy­go­da, sur­re­alizm, gro­te­ska i wie­le wię­cej. To wszyst­ko dostar­czył nam Aaron w swo­jej opo­wie­ści o Mistrzu Sztuk Mistycz­nych. Ale czy ten sza­lo­ny miks sta­no­wi satys­fak­cjo­nu­ją­cą lek­tu­rę dla czy­tel­ni­ka? Jak oce­nia­my całość serii i jej poszcze­gól­ne ele­men­ty skła­do­we? Czy po raz kolej­ny w ostat­nich latach Aaron miał szczę­ście do rysow­ni­ka? Posłuchajcie!

Zarów­no pierw­szy, jak i dru­gi tom przy­gód „Docto­ra Stran­ge­’a” zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.