Sztorm stulecia

„Sztorm stu­le­cia” to histo­ria o nie­wiel­kiej spo­łecz­no­ści małej wyspy uwię­zio­nej przez gwał­tow­ny sztorm i prze­ra­ża­ją­ce, wszech­wie­dzą­ce zło. „Daj­cie mi to cze­go chcę, a odej­dę”, mówi isto­ta, któ­ra każe nazy­wać się Lino­ge. Miesz­kań­cy mia­stecz­ka są pew­ni jed­ne­go: o ile gru­be mury miej­skie­go ratu­sza są w sta­nie pomóc im prze­trwać nawał­ni­cę, przed wszech­ogar­nia­ją­cym, potęż­nym złem, któ­re trwa od zara­nia dzie­jów, nic nie jest w sta­nie ich ochronić.

pro­mo odcin­ka #1 | pro­mo odcin­ka #2 | pro­mo odcin­ka #3

Zary­gluj drzwi, sprawdź świa­tła, zrób zapa­sy. Nad­cho­dzi Sztorm stu­le­cia. Zapo­wia­da się praw­dzi­wy hor­ror. W dzie­więć­dzie­sią­tym siód­mym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, naj­dłuż­szą jak dotąd dys­ku­sję pro­wa­dzą Man­do i Sku­ra, oma­wia­jąc jeden z cie­kaw­szych mini-seria­li opar­tych na sce­na­riu­szu Ste­phe­na Kin­ga. Zary­gluj drzwi, sprawdź świa­tła, zrób zapa­sy… i słuchaj.

Przy­dat­ne linki:


- 12 Angry Men (1957)
12 Angry Men (1997)
Bad Day at Black Rock (1955)

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.