Dopóki nie zgasną gwiazdy

Sześć­dzie­sią­ty szó­sty odci­nek Kar­pio­we­go Pod­ca­stu, a w nim roz­mo­wa Agniesz­ki i Micha­ła na temat „Dopó­ki nie zga­sną gwiaz­dy” Pio­tra Paty­kie­wi­cza. Od 24 minu­ty spojlerujemy!

Po Upad­ku nic nie wyglą­da tak jak wcze­śniej. Lód i śnieg pochło­nę­ły cały świat. Po zie­mi stą­pa­ją wygłod­nia­łe bestie, nie­bem nie rzą­dzą już pta­ki. Mia­sta sto­ją nie­mal­że puste – zapusz­cza­ją się tam jedy­nie zło­mia­rze, w poszu­ki­wa­niu cen­nych arte­fak­tów. Śnież­ne pust­ko­wia i dzi­kie ostę­py leśne prze­mie­rza­ją gru­py myśli­wych, despe­rac­ko wal­czą­cych o poży­wie­nie. Pozo­sta­li przy życiu ludzie prze­nie­śli się wyso­ko w góry, gdzie trzy­ma­ją się ułu­dy bez­pie­czeń­stwa. Dosko­na­le wie­dzą, że bia­da tym, któ­rych dopad­ną świa­tła na prze­łę­czy. Dla więk­szo­ści lep­sza jest śmierć…

W takiej rze­czy­wi­sto­ści przy­szło żyć Kac­pro­wi. Chło­pak nawet nie przy­pusz­cza, jakie pie­kło zgo­to­wał mu los. Pogoń za ambi­cją oraz poczu­cie obo­wiąz­ku wobec bli­skich każą mu opu­ścić zna­ną oko­li­cę. Roz­po­czy­na swo­ją podróż. A świa­tła cze­ka­ją na nie­ostroż­nych wędrowców…

Wejdź do świa­ta, w któ­rym prze­trwa­ją tyl­ko naj­sil­niej­si, każ­da książ­ka jest na wagę zło­ta, a daw­ne sie­dzi­by ludz­kie skry­wa­ją naj­więk­sze sekre­ty. Do świa­ta, któ­ry nie wyba­cza naj­mniej­sze­go błędu.

 

Link do wspo­mnia­nej w pod­ca­ście recen­zji Michała.

Muzy­ka w tle: Michał Brodzik

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.