Tajne wojny. Amazing Spider-Man. Odnowić śluby

Gdzieś w Bitew­nym Świe­cie Peter i MJ zosta­li szczę­śli­wy­mi rodzi­ca­mi Annie May Par­ker. Nie­ste­ty przy­szło im żyć pod rzą­da­mi Regen­ta, któ­ry kon­se­kwent­nie eli­mi­nu­je wszyst­kich super­bo­ha­te­rów, pochła­nia­jąc ich moce. W tych trud­nych cza­sach Spi­der-Man musi wybie­rać mię­dzy poma­ga­niem innym, a rato­wa­niem wła­snej rodziny.

Dla­cze­go mimo pod­pię­cia tomu pod „Taj­ne woj­ny” moż­na go czy­tać bez zna­jo­mo­ści tego even­tu czy nawet innych przy­gód Spi­der-Mana? Jak oce­nia­my kon­struk­cję tota­li­tar­ne­go świa­ta i samej posta­ci Regen­ta? Jakie emo­cje wzbu­dzi­ło w nas star­cie Pete­ra z Eddiem Broc­kiem? Co sądzi­my o dodat­ku w posta­ci 3 stron inne­go komik­su? Posłuchajcie.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.