Opętanie

W czte­ry­sta sie­dem­dzie­sią­tym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Isc i Szy­mas wybie­ra­ją się do Ber­li­na Zachod­nie­go, by spraw­dzić, czy mał­żeń­stwo Mar­ka i Anny prze­trwa kry­zys. Jak to się sta­ło, że po 42 latach od pre­mie­ry „Opę­ta­nie” (1981) docze­ka­ło się dys­try­bu­cji kino­wej? Czy film słusz­nie zyskał sta­tus kul­to­we­go? Co wyróż­nia uka­za­ną w nim cza­so­prze­strzeń? Jak oce­nia­my moc­no eks­pre­syj­ne aktor­stwo duetu Adja­ni i Neil? Dla­cze­go nie damy tej pro­duk­cji oce­ny 10 na 10? Któ­ra z wie­lu moż­li­wych inter­pre­ta­cji fabu­ły naj­bar­dziej do nas prze­ma­wia? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Tomasz Lewgowd

http://iscariote.pl/

Miłośnik fantastyki i komiksów, który ma gorącą nadzieję, że czytnik ebooków niedługo stanie się standardem w każdym domu. Dodatkowo zawzięty kinoman nastawiony na kino amerykańskie i azjatyckie. Prowadzi bloga oraz autorską audycję popkulturową „Nerdoza” w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.