Nawiedzone Gliwice i Zabrze. Wojciech Siudmak Uniwersum, Funerabilis (Miraculous Theatre), Gliwicki Trójkąt, Mroki Kopalni Guido

W czte­ry­sta czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia wan­drus Szy­mas cyc­ka kopal­nio­ka i zno­wu godo o swo­im wywcza­sie na Ślon­sku. Tym razem raj­zu­je z giz­dem Mate­ją po Gli­wi­cach i jakim gru­bio­rzem po gru­bie. Ile osób przy­szło na spo­tka­nie z Siud­ma­kiem w Wil­li Caro? Jakie wra­że­nie spra­wia­ją dzie­ła tego arty­sty widzia­ne na żywo? Jak sta­li­śmy się akto­ra­mi w jed­nej z atrak­cji XV Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Arty­stów Uli­cy ULICZNICY? Czym zakoń­czy­ło się wrzu­ce­nie ziem­nia­ka do trum­ny ze zwło­ka­mi? Któ­re miej­sca ze zbio­ru opo­wia­dań „Noc­ne” odwie­dzi­li­śmy „w realu”? Co Szy­mas robił 355 metrów pod zie­mią? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Bez fan­dzo­le­nia! Ino w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.