Bisy Stefana Dardy

Przed nagra­niem dru­gie­go Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu „Czar­ny Wygon” Ste­fa­na Dar­dy był tetra­lo­gią. Po jego opu­bli­ko­wa­niu stał się cyklem dwu­to­mo­wym. W związ­ku z tym wyda­rze­niem – a tak­że licz­ny­mi pyta­nia­mi o wspo­mnia­ny cykl – pią­ty odci­nek NP poświę­co­ny będzie zakoń­cze­niu „Czar­ne­go Wygo­nu” oraz zna­czą­ce­mu wpły­wo­wi ser­wi­su Nekro­po­li­tan na pol­ski rynek wydaw­ni­czy 😉 Ser­decz­nie zapra­szam do słuchania.

Nawie­dzo­ny Pod­cast #2 Sło­necz­na Sta­rzy­zna Ste­fa­na Dardy

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.