Jack Reacher tom 13: Jutro możesz zniknąć

Jack Reacher wie, po czym roz­po­znać zama­chow­ca-samo­bój­cę. Listę dwu­na­stu oznak beha­wio­ral­nych spo­rzą­dzo­ną przez izra­el­ski wywiad zna na pamięć. Nowo­jor­skie metro, linia numer sześć, godzi­na dru­ga w nocy. Jack i pię­cio­ro pasa­że­rów. Czwo­ro z nich nie budzi podej­rzeń. Pią­ty, bia­ła kobie­ta, oko­ło czter­dziest­ki, wyda­je się ide­al­ną kan­dy­dat­ką na goto­wą na śmierć ter­ro­ryst­kę. Reacher pró­bu­je zaga­dać despe­rat­kę, odwró­cić jej uwa­gę; w trak­cie roz­mo­wy prze­ra­żo­na kobie­ta wycią­ga rewol­wer i strze­la sobie w gło­wę. Poli­cja uma­rza docho­dze­nie, lecz spra­wą dziw­ne­go samo­bój­stwa nadal inte­re­su­ją się służ­by spe­cjal­ne. I nie tyl­ko one. Susan Mark pra­co­wa­ła w Pen­ta­go­nie i mia­ła dostęp do infor­ma­cji istot­nych dla bez­pie­czeń­stwa naro­do­we­go. Infor­ma­cji, za któ­re wie­le osób goto­wych jest zabić… a Reacher wła­śnie stał się ich celem numer 1. Tro­pio­ny przez poli­cję, FBI i ter­ro­ry­stów z Al-Kaidy sta­je do nie­rów­nej walki.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.