Zwiadowcy Księga 1: Ruiny Gorlanu

Pięt­na­sto­let­ni Will, wycho­wa­nek sie­ro­ciń­ca, nie­ocze­ki­wa­nie tra­fia na szko­le­nie do owia­ne­go mrocz­ną sła­wą zwia­dow­cy imie­niem Halt. Pod opie­ką zgryź­li­we­go bro­da­cza, chło­pak uczy się trud­nej sztu­ki prze­trwa­nia i wal­ki z wro­ga­mi Kró­le­stwa. Zwia­dow­cy nie są darze­ni sym­pa­tią przez miesz­kań­ców Ara­lu­enu – zwy­kli ludzie podej­rze­wa­ją, że człon­ko­wie kor­pu­su posłu­gu­ją się czar­ną magią i potra­fią sta­wać się nie­wi­dzial­ni… Nie o takiej przy­szło­ści marzył Will (ach, zostać ryce­rzem!), ale oka­zu­je się, że począ­tek nauki u Hal­ta to jed­no­cze­śnie począ­tek wiel­kiej przy­go­dy, praw­dzi­wie męskiej przy­jaź­ni oraz wal­ki na śmierć i życie.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.