Steam: Wyścig do bogactwa

Połą­cze­nie trans­por­tu koło­we­go z czyn­ni­kiem tak potęż­nym jak ener­gia pary zna­czą­co zmie­ni sytu­ację całej ludz­ko­ści – Tho­mas Jefferson.

Naj­więk­szy hit Mar­ti­na Wal­la­ce (auto­ra min. Brass, Strug­gle of Empi­res, Rune­bo­und) powra­ca w nowej, trze­ciej edy­cji! Wcze­śniej­sze wyda­nie tej gry oka­za­ło się być jed­ną z naj­lep­szych gier plan­szo­wych na świe­cie – do tej pory uka­za­ło się do niej ponad 20 ofi­cjal­nych dodatków!

Ste­am w Board Game Geek

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.