Host

Man­do i Sick spo­ty­ka­ją się dzi­siaj pod­czas sena­su spi­ry­ty­stycz­ne­go onli­ne by omó­wić dla was spe­cy­ficz­ny film Shud­de­ra. „Host” to pro­duk­cja, któ­ra powsta­ła pod­czas lock­dow­nu spo­wo­do­wa­ne­go epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa. Czy ogra­ni­cze­nia wpły­ne­ły na ten obraz? Na ile nowa­tor­ska jest to pro­duk­cja? Jak dużo uda­ło się wyci­snąć z tego pro­ste­go pomy­słu? Czy twór­cy potra­fi­li roz­wi­nąć skrzy­dła pomi­mo zwią­za­nych rąk? I wresz­cie czy „Host” potra­fi moc­no i w cie­ka­wy spo­sób prze­stra­szyć? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia pozna­cie w dzi­siej­szej audy­cji. Zapra­sza­my do odsłuchu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.