Star Wars Rebelianci. Sezon 1

Kie­dy ponad dwa lata temu oma­wia­li­śmy film ani­mo­wa­ny „Star Wars: The Clo­ne Wars” roz­wa­ża­li­śmy pocią­gnię­cie temat od razu dalej i zabra­nie się za serial. Wte­dy nam się to nie uda­ło, ale kwe­stia nadrabiania/odświeżenia tej czę­ści uni­wer­sum Gwiezd­nych wojen za nami cały czas cho­dzi­ła i kie­dy Disney Plus w koń­cu zawi­tał do Pol­ski posta­no­wi­li­śmy się­gnąć po seria­le. Ale naj­pierw na warsz­tat tra­fi­ło „Star Wars Rebe­lian­ci”, któ­re­go pierw­szy sezon dziś dla Was omó­wi­my. W wir­tu­al­nym stu­dio zasie­dli Man­do i Jer­ry. Pierw­szy wra­ca do cało­ści po latach, dru­gi oglą­da po raz pierw­szy. A jak pano­wie oce­nia­ją ten pierw­szy sezon? Posłu­chaj­cie, choć bądź­cie przy­go­to­wa­ni na spo­ile­ry. Chło­pa­ki w tej kwe­stii są dość oszczęd­ni, ale kie­dy na koniec wcho­dzi mło­do­cia­na eki­pa Jer­ry­’e­go, któ­ra rów­nież przed­sta­wia swo­ją opi­nię jest już na grubo.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.