Star Wars. Operacja Gwiezdny Blask. Tom 2

Nad­ra­bia­nie gwiezd­no­wo­jen­nych zale­gło­ści, o któ­rych wspo­mi­na­li­śmy przy oka­zji pod­ca­stu o „The Book of Boba Fett”, czas zacząć. Na pierw­szy rzut bie­rze­my się za kon­ty­nu­ację pod­sta­wo­wej serii komik­so­wej, czy­li „Star Wars” Soule­’a. Tom dru­gi zbie­ra dwie histo­rie, „Wola Tar­ki­na” oraz tytu­ło­wą „Ope­ra­cję Gwiezd­ny Blask”. Jak oce­nia­my pierw­szą opo­wieść, któ­ra sku­pia się na stro­nie impe­rial­nej i moty­wa­cjach koman­dor Zahry? Jak bar­dzo naszą eki­pę poróż­ni dru­ga histo­ria i wątek Lan­do? Jaką rolę odgry­wa w tym komik­sie, będą­cy na okład­ce, Luke Sky­wal­ker? I w koń­cu, czy podo­ba nam się kie­ru­nek jaki dla tej serii pro­po­nu­ją twór­cy? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach dowie­cie się z dys­ku­sji Man­do, Rycha i Jerry’ego.

Uwa­ga: Audy­cja zawie­ra spoilery!

„Star Wars. Ope­ra­cja Gwiezd­ny Blask” zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.