Stranger Things

Akcja dzie­ję się w Haw­kins w sta­nie India­na roku 1983. Pro­duk­cja „Stran­ger Things” uka­zu­je poszu­ki­wa­nia mło­de­go chłop­ca, któ­ry zni­ka w podej­rza­nych oko­licz­no­ściach. Jego mat­ka (Wino­na Ryder) wraz z z pomo­cą lokal­nych władz otwie­ra docho­dze­nie w spra­wie zagi­nię­cia dziec­ka. To z kolei ujaw­nia serię tajem­nic i sekre­tów, na cze­le ze ści­śle taj­ny­mi eks­pe­ry­men­ta­mi się­ga­ją­cy­mi korze­nia­mi same­go rzą­du, prze­ra­ża­ją­cy­mi, para­nor­mal­ny­mi siła­mi i jed­ną, nie­zwy­kle dziw­ną dziew­czy­ną. Obraz to praw­dzi­wy list miło­sny zaadre­so­wa­ny do wszech­obec­nych kla­sy­ków lat 80.

Pre­mie­ra seria­lu mia­ła miej­sce 2 dni temu na plat­for­mie Net­flix. Man­do oma­wia go na gorą­co i roz­pły­wa się jak rzad­ko kiedy.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.