Filmy zimowe cz. 24

Zima 2017 dobie­gła koń­ca ale Sku­ra nie powie­dział jesz­cze ostat­nie­go zda­nia w tema­cie fil­mów zimo­wych. Dzi­siaj przy­go­to­wał dla was kla­sycz­ny pod­cast z serii. Bez dygre­sji, bez rela­cji ze szla­ków nar­ciar­skich, bez her­ba­ty, bez recen­zji ksią­żek i gier, ogra­ni­cza­jąc się do samych fil­mów. A dzi­siaj Sku­ra przy­bli­ży Wam trzy pro­duk­cje: film kore­ań­ski, nor­we­ski i kanadyjski.

  • Hima­la­je (2015)
  • The Last King (2016)
  • Mon onc­le Anto­ine (1971)

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.