Pierwsze wrażenia – Superman i Lois

Po kolej­nej odsło­nie „Batwo­man” przy­szła pora na zupeł­nie nowy serial z wor­ka Arro­wver­se. Wczo­raj w Pol­sce pre­mie­rę miał „Super­man i Lois”, a co za tym idzie super­bo­ha­te­rzy z CW powra­ca­ją na łamy Kon­glo­me­ra­tu pod­ca­sto­we­go. Man­do obej­rzał pierw­szy odci­nek seria­lu i dzie­li się dziś z wami swo­imi pierw­szy­mi wra­że­nia­mi. Na ile fak­tycz­nie jest to nowa postać w ramach tego tele­wi­zyj­ne­go uni­wer­sum? Czy serial wyróż­nia się reali­za­tor­sko i wizu­al­nie na tle pozo­sta­łych pro­duk­cji? Czy tym razem uda­ło się dobrze i wia­ry­god­nie popro­wa­dzić wątek dra­ma­tycz­no-oby­cza­jo­wy i zawią­zać cie­ka­we rela­cje mię­dzy boha­te­ra­mi? Czy serial, któ­re­go korze­nie się­ga­ją głę­bo­ko w Arro­wver­se potra­fił odciąć się fabu­lar­nie i reali­za­tor­sko od swo­ich poprzed­ni­ków? I wresz­cie, czy jest to dobra pro­duk­cja? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.