W cieniu śmierci

W sto pięć­dzie­sią­tym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas tra­fia w sam śro­dek woj­ny irań­sko-irac­kiej, by wraz z Shi­deh i jej cór­ką Dor­są sta­wić czo­ła kil­ku potwo­rom. Co bar­dziej stra­szy w „Under the Sha­dow”? Wid­mo woj­ny czy nad­przy­ro­dzo­ny upiór? Któ­re sce­ny naj­bar­dziej zapa­da­ją w pamięć? Co przed­sta­wia pla­kat fil­mu? Czy peł­no­me­tra­żo­wy debiut Baba­ka Anva­rie­go to art-house’owa wydmusz­ka czy może jako­ścio­wy powiew świe­żo­ści? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.