Niesamowity Spider-Man

Wycho­wy­wa­ny przez ciot­kę i wuj­ka Peter Par­ker, pro­wa­dząc pry­wat­ne śledz­two w spra­wie śmier­ci swo­ich rodzi­ców przed laty, pozna­je byłe­go współ­pra­cow­ni­ka swo­je­go ojca, dok­to­ra Cur­ta Con­nor­sa oraz tra­fia do taj­ne­go labo­ra­to­rium, w któ­rym zosta­je uką­szo­ny przez radio­ak­tyw­ne­go pają­ka. W ten spo­sób lice­ali­sta zysku­je paję­cze moce i szyb­ko uczy się, że z wiel­ką mocą wią­że się wiel­ka odpo­wie­dzial­ność. Nasto­let­ni super­bo­ha­ter zosta­je wysta­wio­ny na cięż­ką pró­bę, gdyż jego wuj zosta­je zamor­do­wa­ny, ojciec uko­cha­nej – Gwen Sta­cy – kry­ty­ku­je zacho­wa­nie Spi­der-Mana, a po mie­ście zaczy­na gra­so­wać nie­bez­piecz­ny Jaszczur.

Nowy tydzień to nowy począ­tek. Zapra­sza­my Was na dwu­głos o rebo­ocie paję­czych fil­mów z 2012 roku. Jak Nie­sa­mo­wi­ty Spi­der-Man wypa­da na tle try­lo­gii Raimie­go? Czy Marc Webb spro­stał zada­niu? Czy Andrew Gar­field to Peter, o jakim marzy­li­śmy? Jak wyglą­da­ją fil­mo­we rela­cje Par­ke­ra i Gwen Sta­cy? Czy Jasz­czur to dobry neme­zis? Na ile uda­ło się uwspół­cze­śnić figu­rę super­bo­ha­te­ra? Czy nowy SM to głup­ko­wa­ta kome­dyj­ka czy nola­now­skie kino akcji? O tym usły­szy­cie już dziś, zaś jutro przyj­rzy­my się pew­nej ani­ma­cji. Pamię­taj­cie: paję­czy event trwa dalej!

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.