Krzyk VI

Po tym jak „Krzyk” A.D. 2022 spo­tkał się z uzna­niem widzów i kry­ty­ków oraz oka­zał się dużym suk­ce­sem finan­so­wym, jego sequ­el był oczy­wi­sto­ścią. I tak w nie­wie­le ponad rok od jego pre­mie­ry w kinach zago­ścił „Krzyk VI”. Woods­bo­ro zamie­nia­my na Nowy Jork, a Gho­st­fa­ce wyda­je się jesz­cze bar­dziej dzi­ki niż wcze­śniej. Ale jakie nie­spo­dzian­ki przy­go­to­wa­li dla nas twór­cy tym razem? W wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się ponow­nie Mar­ta Pła­za z Finalgirls.pl, Hubert „Man­do” Span­dow­ski oraz Michał „Jer­ry” Rako­wicz i już dziś Wam o tym fil­mie opo­wie­dzą. Jakie były nasze ocze­ki­wa­nia i oba­wy? Na ile uda­na i kre­atyw­na oka­za­ła się sce­na otwar­cia? Czy podo­ba się nam spo­sób wpro­wa­dze­nia i popro­wa­dze­nia ory­gi­nal­nych posta­ci? A jak oce­nia­my nową „czwór­kę z Woods­bo­ro” z sio­stra­mi Car­pen­ter na cze­le? Czy naj­now­szy „Krzyk” to hit na mia­rę poprzed­niej odsło­ny, czy może jed­nak pro­duk­cja nie do koń­ca uda­na? O tym wszyst­kim i bar­dzo wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

00:31:21 – sek­cja spoilerowa

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.