Kwiat szczęścia

Nomi­no­wa­ny do Zło­tej Pal­my w 2019, bota­nicz­ny hor­ror o inwa­zji czer­wo­nych kwiat­ków, któ­re zamie­nia­ją ludzi w bez­dusz­ne zom­bie? Tak. Sku­ra recen­zu­je typo­we dla bry­tyj­skiej scien­ce fic­tion „gada­ną fan­ta­sty­kę”, któ­ra opie­ra się głów­nie na dia­lo­gach. To zara­zem jeden z trzech ostat­nich fil­mów jakie Sku­ra obej­rzał w kinie tuż przed kolej­nym lock­dow­nem. Jak to wpły­nę­ło na odbiór pierw­sze­go anglo­ję­zycz­ne­go fil­mu austriac­kiej reży­ser­ki Jes­si­cii Hau­sner – o tym w dzi­siej­szej audycji.

Wes­przyj Sku­rę: https://patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.