Cyberpunk Girls

Cyber­punk wyle­wa się ostat­nio zewsząd. Jer­ry, któ­ry naj­pew­niej w „Cyber­punk 2077” odpo­wia­da­ją­cy za przy­pływ zain­te­re­so­wa­nia tą kon­wen­cją nigdy nie zagra, posta­no­wił spraw­dzić zbiór opo­wia­dań, któ­ry zapre­zen­to­wa­ło ostat­nio wydaw­nic­two Uro­bo­ros. Sześć auto­rek, sie­dem róż­nych opo­wia­dań, jeden motyw prze­wod­ni: cyber­punk. Czy to kolej­na uda­na anto­lo­gia na naszym rodzi­mym ryn­ku? Z jakim podej­ściem do gatun­ku mamy tutaj do czy­nie­nia? Czy fak­tycz­nie jest róż­no­rod­nie, czy może domi­nu­ją zna­ne i lubia­ne moty­wy? O tym wszyst­kim i kil­ku innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Zbiór kupi­cie oczy­wi­ście na stro­nie wydaw­nic­twa Uroboros.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.