Królestwo spokoju

Dziś zapra­sza­my na luź­ne i raczej chłod­ne wra­że­nia o zbio­rze opo­wia­dań Jac­ka Ket­chu­ma ser­wo­wa­ne przez Sku­rę. Bez ana­li­zy i bez więk­szych spoj­le­rów, pod­cast nagry­wa­ny kie­dy treść nie­co się zatar­ła w pamię­ci, a książ­ka musia­ła zostać zwró­co­na do biblio­te­ki. W audy­cji uży­to frag­men­tów z wywia­du z Jac­kiem Ket­chu­mem na YouTu­be.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.