Kocham Dziwne Kino i Tammy and the T‑Rex

Audy­cja Kocham Dziw­ne Kino jest kon­se­kwen­cją dzie­sią­tek, a może nawet i setek godzin, któ­re spę­dzi­li­śmy na roz­mo­wach o kinie, fil­mach i naszych kino­wych fan­ta­zjach. Chcie­li­by­śmy, żeby była natu­ral­nym uzu­peł­nie­niem dla Festi­wa­lu Fil­mo­we­go Kocham Dziw­ne Kino oraz miej­scem, gdzie roz­ma­wia­my o kinie kul­to­wym i cam­po­wym, pierw­szo­li­go­wym i b‑klasowym, ama­tor­skim i niezależnym. 

Dwu­dzie­sty pią­ty odci­nek! Ćwiart­kę uczci­li­śmy sean­sem „Tam­my and the T‑Rex”, moc­niej­szą i krwaw­szą wer­sją, któ­rą ta uro­czo głu­piut­ka kome­dia dosta­ła po ponad 20 latach. Jeże­li lubi­cie fil­my z dino­zau­ra­mi, to nasza dzi­siej­sza pro­po­zy­cja może was zasko­czyć. Tytu­ło­wy T‑Rex to wiel­ki robot z mózgiem nasto­lat­ka, sza­leń­czo zako­cha­ny w Tam­my. Pro­dukt lat 90tych, wywo­łu­ją­cy zdzi­wie­nie sce­na­mi krwa­wych mor­derstw i rubasz­ny­mi żar­ta­mi oraz zachwy­ca­ją­cy jed­no­cze­śnie uro­kiem mło­dziut­kich: Deni­se Richards i Pau­la Wal­ke­ra – któ­rzy tutaj debiutowali. 

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Dawid Gryza

http://kochamdziwnekino.blogspot.com/

Rocznik 1978. Reżyser z pasji, animator dziwnego kina, bloger (Kocham Dziwne Kino, Karmiony Celuloidem). Współtwórca "Pecadora" i Festiwalu Filmowego Kocham Dziwne Kino. Autor fanpage'a "Plakaty filmowe z Ghany". Uwielbia Prince'a, boks i filmy z zamaskowanymi luchadorami. Na co dzień pracuje w przedszkolu.