Krótka piłka – Project Luminous, czyli Star Wars: The High Republic

Kolej­na Krót­ka pił­ka to kolej­na por­cja gwiezd­no­wo­jen­nych new­sów. Ale nie mogło być ina­czej, jeże­li w koń­cu docze­ka­li­śmy się pierw­szych szcze­gó­łów pro­jek­tu, któ­ry skry­wał się do tej pory pod enig­ma­tycz­nym szyl­dem „Pro­ject Lumi­no­us”. Zapo­wia­da­ne od jakie­goś cza­su nowe otwar­cie w uni­wer­sum Gwiezd­nych wojen zosta­ło zaty­tu­ło­wa­ne „The High Repu­blic” i oka­za­ło się być pro­jek­tem umiej­sco­wio­nym ok. 200 lat przed „Mrocz­nym wid­mem”. Man­do i Jer­ry posta­no­wi­li poroz­ma­wiać o tym jak podo­ba im się tak obra­ny kie­ru­nek, jakie tytu­ły otrzy­ma­my w ramach pierw­szej fazy i dla­cze­go sku­pie­nie się na książ­kach i komik­sach może się oka­zać strza­łem w dzie­siąt­kę. A to oczy­wi­ście tyl­ko część poru­sza­nych kwe­stii. Zachę­ca­my do posłu­cha­nia i podzie­le­nia się Waszy­mi wra­że­nia­mi w tym temacie!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.