Czarny młot. Wydarzenie (tom 2)

Super­bo­ha­te­ro­wie z mia­sta Spi­ral City od dzie­się­ciu lat prze­by­wa­ją odcię­ci od świa­ta na tere­nie małej far­my i oko­licz­ne­go mia­stecz­ka. Nagle na miej­scu poja­wia się Lucy Weber, cór­ka ich daw­ne­go przy­wód­cy, Czar­ne­go Mło­ta. Zda­rze­nie to budzi nadzie­ję na powrót do domu. Pro­blem pole­ga na tym, że dziew­czy­na nie wie, w jaki spo­sób tra­fi­ła na farmę.

„Czar­ny młot” powra­ca do Kon­glo­me­ra­tu Pod­ca­sto­we­go. Album „Taj­na gene­za” nie zro­bił na nas naj­lep­sze­go wra­że­nia. Zachwy­ty recen­zen­tów nie zna­la­zły naszym zda­niem pokry­cia w war­stwie sce­na­riu­szo­wej pierw­sze­go wyda­nia zbior­cze­go komik­su. Czy tom 2 – „Wyda­rze­nie” – napra­wia błę­dy poprzed­ni­ka? Czy Jeff Lemi­re odsło­nił wię­cej kart? Czy Szy­mas w koń­cu zro­zu­miał dyle­ma­ty Gol­den Gail, a Jer­ry pro­ble­my ser­co­we Mar­sja­ni­na Bar­ba­lie­na? Czy to nadal komiks stric­te oby­cza­jo­wy? Jak tym razem wypa­da­ją nawią­za­nia do histo­rii komik­su super­bo­ha­ter­skie­go? Czy odda­nie jed­ne­go zeszy­tu w ręce rysow­ni­ka Davi­da Rubi­na było dobrym posu­nię­ciem? Posłuchajcie.

Komik­s „Czar­ny młot. Wyda­rze­nie” może­cie kupić w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.