Filmy zimowe cz. 65

W 65. odcin­ku fil­mów zimo­wych Sku­ra oma­wia film pod tytu­łem „65”, jak­że by ina­czej. To nic, że sce­na ze śnie­giem trwa dosłow­nie kil­ka sekund, ale zgod­nie z defi­ni­cją jest to film zimo­wy, gdyż widać śnieg. Tyl­ko, że mało zimo­wy. Jed­nak tytuł pasu­je do okrą­głe­go odcin­ka! A ponad­to coś dla miło­śni­ków talen­tu Bet­te Davis, a tak­że coś pul­po­we­go czy­li w 100% zimo­wy odci­nek „The Outer Limits”, któ­ry w cało­ści roz­gry­wa się w bazie na Grenlandii.

  • „65”(2023) XD z Ada­mem Driverem.
  • „Win­ter Meeting” (1948) wyst. Bet­te Davis
  • „Living” (2022) rema­ke Aki­ry Kurosawy
  • „Ted K” (2021)
  • „The Last of Us” – odci­nek 8: „Whe­re We Are in Need”
  • „Girl­friends” (1978) reż Clau­dia Weill
  • „The Outer Limits” odci­nek „Human Fac­tor”

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.