Medium

W czte­ry­sta czter­dzie­stym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas jedzie do Kra­ko­wa, by przyj­rzeć się szar­la­tań­skiej dzia­łal­no­ści Sta­ni­sła­wa Reya. Czy „Medium” Szy­mo­na Jaku­bow­skie­go rze­czy­wi­ście ma w sobie coś z czar­ne­go kry­mi­na­łu? Co cha­rak­te­ry­zu­je głów­ne­go boha­te­ra i nar­ra­to­ra tego słu­cho­wi­ska? Dla­cze­go histo­ria mał­żeń­stwa Dade­jów koja­rzy mi się z „Trud­ny­mi Spra­wa­mi”? Jakie parap­sy­chicz­ne moce posia­da Rey? Czy się­gnę po „Medium 2”? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.