Filmy zimowe cz. 54

Zapra­sza­my na kolej­ną por­cję zimo­we­go misz-maszu kul­tu­ral­ne­go ser­wo­wa­na przez Sku­rę! W odcin­ku posłu­cha­cie mię­dzy inny­mi o:

  • Słu­cho­wi­sko „Wie­czór przed­świą­tecz­ny” – J. S. Sta­wiń­ski (1965/1979) – do posłu­cha­nia tutaj
  • Moon­fall (2022) Roland Emmerich
  • Muzy­ka i obra­zy Tora Lun­dval­la do spraw­dze­nia tutaj
  • Książ­ka Nory Roberts „Por­tret anio­ła” (2003)

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.