Hill House Comics: Daphne Byrne

Pra­wie dwa lata temu nagra­li­śmy wpro­wa­dze­nie do nowe­go cyklu pod­ca­stów – pierw­sze wra­że­nia z pierw­szej fali komik­sów wcho­dzą­cych w skład „Hill House Comics”, tj. serii hor­ro­ro­wych opo­wie­ści wydaw­nic­twa DC, któ­re pod swo­je skrzy­dła przy­jął i sygnu­je wła­snym nazwi­skiem naj­star­szy syn Ste­phe­na Kin­ga, Joe Hill. Pięć mie­się­cy póź­niej omó­wi­li­śmy fla­go­wy tytuł tego cyklu, czy­li „Kosz pełen głów”. Zanim zabra­li­śmy się do kolej­nej recen­zji, wydaw­nic­two Egmont wpro­wa­dzi­ło tę serię na pol­ski rynek i kil­ka tygo­dni po pre­mie­rze usie­dli­śmy w wir­tu­al­nym stu­dio by poroz­ma­wiać o komik­sie „Rodzi­na z dom­ku dla lalek”. Potem przy­szedł czas na „Toń”, a następ­nie „Pośród lasu”. Dzi­siaj na warsz­tat bie­rze­my pią­ty i jed­no­cze­śnie ostat­ni tytuł wyda­ny w Pol­sce w ramach pierw­szej fali cyklu „Hill House Comics”. Czy wra­że­nia po lek­tu­rze cało­ści pokry­wa­ją się z tymi pierw­szy­mi? Jak oce­nia­my kolej­ny sce­na­riu­szo­wy debiut na polu komik­so­wym? Co sądzi­my o opra­wie gra­ficz­nej komik­su? Czy pią­ty tytuł „Hill House Comics” pod­trzy­mał nasze zain­te­re­so­wa­nie serią i nadal mamy ocho­tę na wię­cej? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.