NOS4A2 – sezon 2

Świę­ta we wrze­śniu? Dla­cze­go nie! Man­do jest jak Char­lie Manx i świę­tu­je przez okrą­gły rok :-). W 378. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK zapra­sza­my na przed­smak tego, co cze­kać was będzie za trzy mie­sią­ce w Kon­glo­me­ra­cie pod­ca­sto­wym. Dzi­siaj bowiem na warsz­tat tra­fia dru­gi sezon seria­lu „NOS4A2”, będą­ce­go ekra­ni­za­cją powie­ści naj­star­sze­go syna Ste­phe­na Kin­ga – Joego Hil­la. Czy ośmio­let­ni prze­skok cza­so­wy wpły­nął pozy­tyw­nie na przed­sta­wia­ną histo­rię? Jak spraw­dza­ją się głów­ni boha­te­ro­wie seria­lu? Jak wypa­da­ją akto­rzy wcie­la­ją­cy się w ich star­sze wer­sje? Czy tym razem uda­ło się unik­nąć nie­po­trzeb­nych zapy­cha­czy i utrzy­mać odpo­wied­nie tem­po? I wresz­cie: czy finał sezo­nu spraw­dza się jako zakoń­cze­nie całe­go seria­lu? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji. My nato­miast już dru­gi raz z rzę­du świe­ci­my wam „dłu­gi­mi” po oczach, by chwi­lę póź­niej wci­snąć „Gaz do dechy” :-).

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.