Avengers. Wyścig upiornych jeźdźców. Tom 5

Pod­cast o czwar­tym tomie „Aven­gers” spod ręki Jaso­na Aaro­na Misty i Jer­ry koń­czy­li zasta­na­wia­jąc się, czy w ogó­le się­gną po kon­ty­nu­ację tej histo­rii. Osta­tecz­nie zosta­li sku­sze­ni Ghost Ride­rem na okład­ce i za pią­tą odsło­nę tej serii się zabra­li. Nie­ste­ty oka­za­ło się, że sce­na­riusz „Wyści­gu upior­nych jeźdź­ców” nie tyl­ko nie uległ popra­wie w sto­sun­ku do poprzed­nich odsłon cyklu, ale wręcz jest jesz­cze gor­szy. Dla­cze­go uwa­ża­my, że Aaron nie radzi sobie z pisa­niem „Naj­po­tęż­niej­szych boha­te­rów na Zie­mi”? Posłuchajcie.

„Aven­gers. Wyścig upior­nych jeźdź­ców” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.